Внимавай къде стъпваш!

София, 13 декември 2017
Днес, международната кампания Смени си обувките представя новото си изследване под заглавие „Внимавай къде стъпваш!“. Основавайки се на дълбочинно изследване в индийските щати Tamil Nadu и Uttar Pradesh, изследването е съсредоточено върху разрушителните за околната среда и за здравето на работниците условия на труд в цеховете за обработка на кожи. Двата региона, в които има множество цехове за обработка на кожи, производство и експорт на материали и готови продукти, включително за ЕС, се отличават с особено високи нива на замърсяване на водите и почвата, разрушена околна среда и съответстващите на това рискове за здравето на работниците в цеховете за щавене на кожи и на околните общности. Изследването посочва, че тези предизвикателства са резултат от непредпазливо и безотговорно изхвърляне на течни и твърди отпадъци от процеса на обработка.
Важно е да се знае, че широкоразпространеният агент за обработка на кожата – тривалентният хром може при определени обстоятелства да се трансформира във високо токсичен и канцерогенен шест-валентен хром (CrVI), при което да се превърне в сериозна заплаха за работниците от околните общности. Теренното изследване разкрива, че твърдите отпадъци и непречистената отпадна вода, съдържащи Cr(VI) често се изхвърлят на открито, заразявайки близките водоеми, включително за питейна вода и това от десетилетия вече. Нещо повече, напоителните води, богати на Cr(VI) и луга замърсяват и унищожават почвата и насажденията в селскостопанските земи около цеховете за обработка на кожи, като по този начин излагат на риск оцеляването на селското население.
Теренните наблюдения и интервютата с работници от цеховете за щавене на кожа свидетелстват за множество рискове и предизвикателства към трудовата медицина. Мнозинството от работниците споделят за заболявания като хронична температура, дихателни проблеми, дразнене на очите и кожата, явяващи се в резултат на прекия контакт с химическите агенти за обработка на кожата. Това може да се проследи и да се установи липсата на достатъчно предпазни средства и обучение по безопасност на труда в съответните производствени единици. Нещо повече, условията на труд са изключително непостоянни, с много ниски заплати, нередовни трудови договори и липса на схеми за социално и здравно осигуряване. Комбинацията от болести и финансова несигурност поставя голяма част от интервюираните работници на изпитанието ежедневно да се борят за оцеляването си.
В същото време, Индия има много строги екологични и трудови закони и разпоредби, включително по отношение на кожарската индустрия. Независимо от това , според Pradeepan Ravi от Cividep, един от съавторите на изследването на Индия „прилагането на тези закони е или много слабо или изобщо липсва – особено при неформални и полулегални производства.” Широкоразпространеното заобикаляне на правилата се придружава от липса на прозрачност на това ниво на производствената верига. „Именно там националните и международните доставчици и брандове играят роля, тъй като те също носят отговорност за спазване на правата на човека и стандартите за опазване на околната среда. “, казва екипът на кампанията Смени си обувките. „В съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека (UNGPs), брандовете трябва да установят стратегия за due diligence, която да трасира и анализира цялата им производствена верига, така че да се идентифицират рисковете по отношение на правата на човека и природната среда и да се реагира адекватно на тях на всяко ниво. Трябва да се прилагат конкретни мерки в диалог очи в очи с организации на гражданското общество, синдикати и други заинтересовани лица. “
В допълнение към това, мрежата на проекта Смени си обувките призовава индийските национални власти да прилагат строго и да засилят съществуващите наредби, докато страните членки на ЕС трябва да се споразумеят за обвързваща правна рамка, задължаваща компаниите да прилагат due diligence заедно с правилата UNGPs. Като цяло, новото изследване на проекта Смени си обувките направи първата стъпка към осветляване на невидимата тъмна страна на човешките и природни проблеми в глобалното производство на кожи.

Съкратена версия на доклада можете да откриете тук

Пълният доклад на английски език можете да прочетете тук

 

Share this:

Leave a Reply