Преглед на световното производство на обувки

През 2013 г. в света са произведени над 22 милиарда чифта обувки. Зад нашите обувки, особено кожените обувки могат да се крият множество нарушения на правата на човека или увреждане на околната среда там, където се осъществява производството.

Обувките са продукт, който поглъща много труд и изисква значително количество ръчни, ниско квалифицирани операции. Поради тази причина много европейски марки обувки се произвеждат в страни, където заплатите са ниски, а вредните за работниците производствени практики са често срещано явление. В тези страни работниците често нямат възможност да въздействат за подобряване на тези условия, например да се променят ниските заплати, неправомерната продължителност на извънредния труд и липсата на мерки за охрана на здравето и безопасността на труда, поради ограничения на колективното трудово договаряне и свободата на сдружаване.

В днешно време 87% от обувките се произвеждат в Азия, като Китай е основният производители, предоставящ 2 от всеки 3 чифта обувки, предлагани по целия свят. Що се отнася до кожените обувки, над 40% се произвеждат в Китай, следвани от Италия (6%), Мексико (6%), Бразилия и Индия (по 4% всяка).

Обикновено в тези страни правилата за защита на околната среда не са толкова строги, което облекчава значително производството на кожи, които пък са основна част от под-изпълнителската верига на производството на обувки. В производството на кожени обувки два от най-вредните процеси са обработката на животинската кожа, за да се превърне тя в суровина за кожени изделия и сглобяването на обувките, което се осъществява във фабриките за производство на обувки.

Право на заплата, покриваща основните нужди за достоен живот

Един от най-сериозните проблеми в страните, в които се произвеждат обувки, особено в Азия е ниското заплащане. Дори ако на работниците се плаща определената със закон минимална заплата, тя най-често не е достатъчна, за да преживяват. Минималната заплата в Китай представлява едва половината от необходимото за достоен живот, а в Бангладеш, тя покрива едва една пета от нужните средства. Достойната заплата (виж определението на http://www.cleanclothes.org/livingwage) е право на човека, което рядко се материализира в азиатските стани на производство на обувките.

Надомен труд

Обувната промишленост договаря много от дейностите като работа на парче в сивия сектор. Надомният труд се извършва основно от жени в дома им или наблизо, докато се грижат за децата или други близки, или заедно с някакъв вид селскостопански труд, и се заплаща в брой.

Надомният труд е начин за работодателя да намали разходите си: заплатите са малки и често се договарят на парче, работодателите не плащат социални осигуровки, а административните разходи са ниски, защото работниците си плащат наема и тока сами, копуват си машините сами и осигуряват поддръжката им. Надомните работници нямат гаранция за трудовата си заетост, тъй като ако работодателите им няма поръчки, не са длъжни да им изплащат заплати или да влизат в процедури по съкращения, уволнения и др. Ниското заплащане на работата на парче е фактор и за съществуването на детски труд в надомната работа. Надомните работници произвеждат сами около 10-15 чифта обувки на ден, в зависимост от типа на обувките, но производството в рамките на едно семейство може значително да се увеличи, ако в него се включат и децата.

Право на безопасни условия на труд

Почти половината от кожите се произвеждат в Азия и огромната част – в бедните страни. В Световен мащаб най-големите 5 производители на кожи са Китай – 18%, Италия – 10%, Корея – 7%, Индия – 7% и Русия и Бразилия – по 6% всяка.

Един от рай-рисковите процеси в производството на кожа е процесът на щавенето – който превръща животинската кожа в промишлен продукт, който може да се използва за производство на обувки. В този процес се използва хром, който е проблематичен. Най-често се използва тривалентен хром, който не е вреден, но ако процесът на обработката не се контролира, хромът се окислява и се превръща в шест валентен хром, който е високо токсичен за хората и за околната среда. Около 80-90% от произвежданата кожа се обработва с хром., тъй като кожата, обработена с хром е много по-евтина, отколкото тази, обработена с растителни агенти.

Право на безопасни продукти и прозрачност на под-изпълнителската верига за производство на обувки

Глобалните под-изпълнителски вериги страдат от известните и всеобхватни проблеми, свързани с изключително ниските заплати, лошите условия на труд и използването на токсични химикали и тежки метали. Освен това все още липсва истинска прозрачност относно реалното състояние на нещата. На практика е невъзможно да се узнае къде точно е произведен даден чифт обувки, при какви условия за работниците и за околната среда.

Тази липса на прозрачност затруднява особено много търсенето на отговорност от конкретен производител или марка, което им позволява да претендират, че проблемите не са в тяхната част от под-изпълнителската верига. В резултат на това, недопустимите условия на труд не получават необходимото внимание и работниците и околната среда продължават да страдат.

Липсата на прозрачност противоречи на Ръководните линии на ООН за защита на потребителите, в които е изложено правото на потребителя да бъда информиран относно продукта, който купува.

За потребителите, купуващи обувки е важно да имат достоверна информация, за да могат:

  1. Да избират обувки, които се произведени в предприятия, които зачитат трудовите права на работниците и спазват екологичните стандарти за защите на природната среда.
  2. Да пазят собственото си здраве, като избират обувки, които не съдържат токсичен хром и химикали.