Резултати от тестване на кожени обувки за наличие на токсичния шест-валентен хром (Хром VI)

Съобщение за пресата: Доклад относно токсичните вещества в кожените обувки

Автор: Лиза Кернегер
28 септември 2016  

64 чифта кожени обувки, предлагани от 23 влиятелни европейски фирми бяха тествани за наличие на силно токсичното, алергенно, мутагенно и канцерогенно вещество – шест-валентен хром (хром VI). Тестваните обувки са закупени в ЕС и Швейцария и са изпратени в акредитираната лаборатория за тестове на Австрийската агенция по околната среда: Umweltbundesamt.

Повечето кожени обувки се произвеждат от естествена кожа, обработена с хром. Обикновено се използва тривалентен хром (хром III) за процеса на щавене, като шест-валентният хром не се използва съзнателно, но може да се образува в кожата чрез окисляване на три-валентния хром. Веществото Хром VI може да предизвика алергичен контактен дерматит, ако влезе в контакт с кожата. Според статистиката 0.2-0.7% от населението на ЕС е алергично по отношение на Хром VI, което отговаря приблизително на 1-3 милиона души. Ето защо, според законодателството на ЕС съдържанието му трябва да бъде ограничено до праг от 3 мг/кг в кожените продукти.

В 51 от тестваните чифтове обувки не е открит хром VI. В 13 чифта Хром VI е открит, но под границата от 3 мг/кг. В нито една от тестваните обувки не е открит шест-валентен хром над определения праг. Този тест показва, че въвеждането чрез закон на ограничение на шест-валентния хром за кожените изделия има положителен ефект по отношение на потребителите. Независимо от това, компаниите не трябва да ограничават усилията си само до гарантиране на безопасни продукти за потребителите – задължително е те да гарантират също и безопасните и здравословни условия на труд за работниците – производители на обувките.

В рамките на проекта „Смени си обувките“ е публикуван доклад (юни 2016) относно социалната отговорност на няколко фирми-производителки на обувки, сред които са и фирми, чиито обувки са изследвани от теста. От доклада се вижда, че тези фирми често полагат твърде малко усилия за защита на работниците, произвеждащи обувките.

Прозрачността по цялата верига за доставка, включително доставчиците на сурови продукти е ключово условие за осигуряване на защитата на работещите. Липсата на прозрачност относно условията на труд и подробна информация относно използваните материали по отношение на производството на обувки затруднява потребителите в избора на обувки, произведени по начин, спазващ всички етични норми на производство.

Резултатите от проведените тестове показват, че повечето фирми са станали по-чувствителни към проблема Хром VI, откакто европейската регулация е в сила, тъй като надхвърлянето на прага би довело до загуба на репутация и финансов риск за фирмите.

Всеки продукт, който съдържа повече от установения допустим праг на веществото трябва да бъде изтеглен от пазара. ЕК и националните правителства играят важна роля при търсенето на отговорност от фирмите и осигуряването на защитата на работниците, околната среда и потребителите по целия свят.

Резултати и пълния доклад можете да откриете тук.

Share this:

Leave a Reply